+48 600 030 590
Obsługa Klienta
intercompact@ciecielaserem.pl
Obsługa Klienta

Archive: 2023-05-02

OZE Naukowo

„Rozległy zakres zagadnienia jakim jest OZE jako bezpieczeństwo energetyczne UE oraz pozyskane Fundusze Mechanizmu Norweskiego bezpośrednio zainicjowały  wszczęcie serii prac naukowych aby dokładniej opisać zagadnienie w sposób merytoryczny oraz udowodnić zasadność działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Opublikowane artykuły naukowe oparte na aspektach społecznych, ekonomicznych obejmujące szeroki zakres dziedzin tj. infrastrukturę, technologię, badania i rozwój przyczyniły się do wszczęcia rozprawy doktorskiej mającej na celu opisanie, rozłożenie na czynniki pierwsze oraz udowodnienie poprzez badania złożoności zagadnienia jakim jest OZE.”


OZE w produkcji, bezpieczeństwo energetyczne.
1) Drewnicki P., „OZE w produkcji, bezpieczeństwo energetyczne”
[w:] Ł. Wójtowicz (red.) MIK 21 – Międzynarodowa Innowacyjność i
Konkurencyjność w XXI wieku. Aspekty Innowacyjne, Instytut
Naukowo-Wydawniczy Spatium, Lublin 2023


Ewolucja i wpływ polityki energetycznej Uni Europejskiej: Od paliw kopalnych do energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Evolution and impact of the European Union Energy Policy: From Fossil Fuels to Renewable Energy and Grennhouse Gas Emission Reduction.

2) Drewnicki P.,Luft R.,Wójtowicz Ł.,“Evolution and Impact of the
European Union’s Energy Policy: From Fossil Fuels to Renewable
Energy and Greenhouse Gas Emissions Reduction”,
European
Research Studies Journal Volume XXVIΙ, Issue 1, 114-126, 2024,
https://ersj.eu/journal/3352