Intercompact

OZE Naukowo

Aktualności maj 2, 2023

„Rozległy zakres zagadnienia jakim jest OZE jako bezpieczeństwo energetyczne UE oraz pozyskane Fundusze Mechanizmu Norweskiego bezpośrednio zainicjowały  wszczęcie serii prac naukowych aby dokładniej opisać zagadnienie w sposób merytoryczny oraz udowodnić zasadność działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Opublikowane artykuły naukowe oparte na aspektach społecznych, ekonomicznych obejmujące szeroki zakres dziedzin tj. infrastrukturę, technologię, badania i rozwój przyczyniły się do wszczęcia rozprawy doktorskiej mającej na celu opisanie, rozłożenie na czynniki pierwsze oraz udowodnienie poprzez badania złożoności zagadnienia jakim jest OZE.”


OZE w produkcji, bezpieczeństwo energetyczne.
1) Drewnicki P., „OZE w produkcji, bezpieczeństwo energetyczne”
[w:] Ł. Wójtowicz (red.) MIK 21 – Międzynarodowa Innowacyjność i
Konkurencyjność w XXI wieku. Aspekty Innowacyjne, Instytut
Naukowo-Wydawniczy Spatium, Lublin 2023


Ewolucja i wpływ polityki energetycznej Uni Europejskiej: Od paliw kopalnych do energii odnawialnej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Evolution and impact of the European Union Energy Policy: From Fossil Fuels to Renewable Energy and Grennhouse Gas Emission Reduction.

2) Drewnicki P.,Luft R.,Wójtowicz Ł.,“Evolution and Impact of the
European Union’s Energy Policy: From Fossil Fuels to Renewable
Energy and Greenhouse Gas Emissions Reduction”,
European
Research Studies Journal Volume XXVIΙ, Issue 1, 114-126, 2024,
https://ersj.eu/journal/3352