Intercompact


Przedsiębiorstwo Intercompact, dostawca usług i produktów z zakresu metalotechniki, specjalizujące
się w profesjonalnej obróbce laserowej metali, spawaniu i budowie lekkich konstrukcji stalowych
realizuje projekt:

„Zielone technologie drogą wzrostu konkurencyjności Intercompact Sp. z o. o.”
korzysta z dofinansowania o wartości 389 495,20 euro otrzymanego od Norwegii.
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Intercompact Sp. z o.o. poprzez wdrożenie
innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych oraz zwiększenie wykorzystania w
przedsiębiorstwie odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG . Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm
Finansowy 2014-2021, działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie
przyjazne środowisku – Green growth

Realizacja projektu zakłada:
1) wdrożenie znacząco udoskonalonego procesu cięcia blach o grubości do 10mm, który będzie
wykonywany przy użyciu najnowszej generacji wycinarki laserowej światłowodowej o mocy 6kW –
proces innowacyjny w skali krajowej
2) zwiększenie efektywności kosztowej działania poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii –
dzięki budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 192kW do produkcji energii elektrycznej na cele
zasilana zakładu Intercompact w Łebczu.
Efektem inwestycji będzie rozwój firmy Intercompact, wzrost przychodów i zatrudnienia oraz
ograniczenie zużycia energii elektrycznej, co wpłynie na wzrost konkurencyjności na rynku.
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 3 085 500.00 PLN
Dofinasowanie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG: 1 672 025.00 PLN
O Funduszach Norweskich
Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się
do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z
państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia
ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych
programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez
Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata
2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.
Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.
Norweski Mechanizm Finansowy EOG to bezzwrotna forma pomocy zagranicznej przyznawanej
przez Norwegię nowym państwom członkowskim UE od 2004 r. W zamian za pomoc finansową
Norwegia może korzystać z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie jest członkiem UE.
Podstawą wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 w Polsce jest
podpisane 20 grudnia 2017 r. pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską Memorandum
of Understanding w sprawie Wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021.
Więcej informacji: www.norwaygrants.pl
Dane kontaktowe informacja i promocja Intercompact sp z o.o.:
Przemysław Drewnicki email: przemyslaw.drewnicki@ciecielaserem.pl